010_ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣDVA010001.jpg
DVA010001_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ_Αγγεία ύστερης περιόδου της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού. 2300-2050 π.Χ.
DVA010002.jpg
DVA010002_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ_Αγγείο αποθηκευτικής χρήσης 2400-2300 π.Χ.
DVA010003.jpg
DVA010003_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ_
DVA010004.jpg
DVA010004_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ_
DVA010005.jpg
DVA010005_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ_
DVA010006.jpg
DVA010006_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ_
DVA010007.jpg
DVA010007_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ_
DVA010008.jpg
DVA010008_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ_Αγγείο 2000-1600 π. Χ.
DVA010009.jpg
DVA010009_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ_Αγγείο 2000-1600 π. Χ.
DVA010010.jpg
DVA010010_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ_
DVA010011.jpg
DVA010011_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ_Αγγεία της μέσης εποχής του χαλκού (Μεσοελλαδική Εποχή). 2000-1600 π.Χ
DVA010012.jpg
DVA010012_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ_
DVA010013.jpg
DVA010013_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ_
DVA010014.jpg
DVA010014_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ_Αγγεία της μέσης εποχής του χαλκού (Μεσοελλαδική Εποχή). 2000-1600 π.Χ
DVA010015.jpg
DVA010015_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ_Αγγεία της μέσης εποχής του χαλκού (Μεσοελλαδική Εποχή). 2000-1600 π.Χ
DVA010016.jpg
DVA010016_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ_
DVA010017.jpg
DVA010017_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ_
DVA010018.jpg
DVA010018_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ_Η ΠΡΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΚΡΙΩΝ. Παράσταση φυγάδευσης του Οδυσσέα από το άντρο του Πολυφήμου 650 π.Χ.
DVA010019.jpg
DVA010019_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ_ΑΓΓΕΙΑ
DVA010020.jpg
DVA010020_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ_
DVA010021.jpg
DVA010021_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ_Πρωτογεωμετρική και Γεωμετρική κεραμεική. 10ος-8ος αι. π.Χ.
DVA010022.jpg
DVA010022_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ_Σφίγγα της πρώιμης κλασσικής περίοδου, ανάθημα στο ναό του Απόλλωνος. 460 π.χ.
  Home  
1 of 1